Mijn naam is drs. Hans Reijnierse. Ik werk als GZ-psycholoog in mijn praktijk in Middelburg. Ik sta ingeschreven in het BIG register voor gezondheidspsychologen en ik ben ook lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (N.I.P.).

Vanaf mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest als psycholoog. Ik heb een sterke voorkeur voor cognitieve psychologie. Ik heb ook een post academische opleiding gedaan voor Rationeel Emotieve Therapeut. Vanuit deze gedachtegang en stroming weet ik dat mensen vaak zelf de oplossing voor hun problemen binnen handbereik hebben. Het inzicht geven in het ontstaan en voortduren van de problemen die mensen hebben is een samenwerking tussen psycholoog/therapeut en patiënt/cliënt.

Binnen mijn praktijk bied ik psychologische zorg aan, die valt binnen de generalistische basis Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen vanaf 18 jaar.

De psychologen

Psychologiepraktijk Reijnierse is een praktijk voor kortdurende psychologische zorg. Ik werk nauw samen met GZ psychologe drs. Daan Dumon Tak die ook haar eigen praktijk heeft en wij delen samen onze praktijkruimte in Middelburg. Voor verdere informatie over Daan Dumon Tak verwijs ik u naar haar website.

Beide zijn wij eerstelijns geregistreerde GZ psychologen. Met u samen onderzoek ik waar u psychisch tegenaan loopt en hoe ik dit kan aanpakken en behandelen. Vaak zijn een paar gesprekken weer voldoende om u weer verder te helpen.

Psychologische zorg in de eerstelijn is toegankelijk voor iedereen. Binnen mijn praktijk zijn er korte wachtlijsten en dus kunt u snel worden geholpen. U kunt zelf bellen voor een afspraak. Soms zal het gebeuren dat het beter is dat u door een gespecialiseerde hulpverlener wordt geholpen, bijvoorbeeld iemand van Emergis of een psychiater. Voor deze hulpverlening krijgt u dan een verwijzing. In overleg met u wordt de huisarts daarover geïnformeerd.

Als uw huisarts u verwijst naar een psycholoog moet u er vanuit kunnen gaan dat u goed geholpen wordt. Mocht u niet tevreden zijn dan kunt u een klacht indienen bij het N.I.P.

Werkwijze

In het eerste gesprek bespreek ik uw hulpvraag en verkennen we uw verwachtingen. Op basis daarvan stellen we samen een behandelplan op. We spreken af aan welke doelen we gaan werken, welke aanpak we daarbij gaan gebruiken en uit hoeveel gesprekken de behandeling naar verwachting zal bestaan.

Hoe de behandeling er ook uitziet, één ding staat voorop: U staat centraal. We werken samen aan uw persoonlijke ontwikkeling.

Als we bij de intake tot de conclusie komen dat u bij mij niet op de juiste plek bent, verwijs ik u in overleg door.

Behandeling
Gedurende de behandeling werken we aan de besproken doelen. Mogelijk krijgt u aan het einde van een behandelgesprek een opdracht mee. U gaat dus niet alleen tijdens, maar ook buiten de sessies met uw ontwikkeling aan de slag. U past nieuwe inzichten toe in uw dagelijks leven. Tijdens de behandeling evalueren we regelmatig of alles naar wens verloopt. Zo nodig stellen we het behandelplan bij.

In mijn  behandeling maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie, Rationeel Emotieve Therapie, oplossingsgerichte therapie, gezinstherapie, relatietherapie, ouderbegeleiding en psycho-educatie.

Privacy
Alles wat wij bespreken is natuurlijk strikt vertrouwelijk. Dat geldt ook voor alle gegevens die wij vastleggen. Als overleg met derden wenselijk is voor u, is dit mogelijk, maar alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Aanbod

De  praktijk richt zich op adolescenten vanaf 18 jaar en volwassenen. Dankzij mijn achtergrond in de hulpverlening kunt u met veel uiteenlopende problemen bij mij terecht. Het uitgangspunt van de behandeling is dat u inzicht krijgt in uw problemen. Met de geboden hulp kunt u hierdoor weer zelfstandig de baas  zijn over uw eigen leven.

U kunt bij mij terecht voor de behandeling  van:

  • angst & paniekaanvallen
  • neerslachtigheid & depressiviteit
  • overspannenheid & burn-out
  • rouwverwerking
  • negatief zelfbeeld & onzekerheid
  • dwangmatigheid & nervositeit
  • onverklaarbare lichamelijke klachten
  • relatieproblemen
  • levens- & identiteitsvragen
  • arbeidsgerelateerde problemen

Wat behandel ik niet?
In geval van ernstige depressie of suïcidaliteit, gewelddadig gedrag, verslaving (alcohol en drugs) of ernstige psychiatrische problematiek zoals schizofrenie en psychosen bent u aangewezen op meer intensieve behandeling dan mogelijk is bij de Basis GGZ en bij een vrijgevestigde praktijk. In dat geval verwijs ik u door naar de specialistische GGZ of een gespecialiseerde GGZ-instelling. ​​

In geval van crisis
Als er sprake is van een crisissituatie adviseren ik u contact op te nemen met uw huisarts. In de avonduren of in het weekend kunt u contact opnemen met huisartsenpost.

Voor wie?

In ons leven krijgen we vroeg of laat te maken met pijnlijke gebeurtenissen en ervaringen. Meestal kunnen we die zelf verwerken. Maar soms lukt dat niet. Dan kan het fijn zijn als er iemand met u meedenkt. Iemand die u helpt om uw gedachten en gevoelens op een rij te zetten. Misschien zelfs om ze met andere ogen te bezien.

U lijdt onder klachten en u wilt daar iets aan doen. U heeft behoefte aan zelfonderzoek of u wilt uw persoonlijke groei verder ontwikkelen. Het zijn allemaal periodes in uw leven waarbij een psycholoog waardevol kan zijn.

Het besluit om psychologische hulp in te schakelen geeft blijk van het belang dat u hecht aan uw gezondheid en kwaliteit van leven. Het vraagt ook de nodige inspanning van u: bereidheid tot zelfonderzoek, inzet en vooral ook moed om dingen (anders) aan te pakken.

Verwijzing van de (huis)arts

Voor de start van de behandeling is een verwijzing van een arts niet noodzakelijk maar wel gewenst. Meestal de huisarts, maar ook een GGD-arts, en psychiater mogen doorverwijzen. De verwijsbrief van de huisarts kunt u bij het eerste gesprek meenemen. De verwijzing door de (huis)arts is met name ook nodig voor de vergoeding van de behandeling door uw ziektekostenverzekeraar.

Duur van de behandelsessie en de behandeling als geheel
Een behandelsessie duurt 45 minuten. De duur van de behandeling als geheel is afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen die u ervaart.

Afmelding bij verhindering
Het kan natuurlijk voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. Belangrijk is om dan uiterlijk 24 uur van te voren contact met mij op te nemen om de afspraak af te zeggen en een nieuwe te maken. Wanneer de afspraak te laat of helemaal niet wordt afgemeld, wordt een bedrag van €85 bij u in rekening gebracht.

Dossiervorming
Uw gegevens worden opgenomen in het cliëntendossier. Dit dossier wordt (volgens wettelijke regelgeving) gedurende 15 jaar bewaard. Bij een eventuele volgende aanmelding kan hierop worden teruggegrepen. Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand tot de gegevens toegang heeft.
U kunt als cliënt echter verzoeken om vernietiging van het dossier. U dient dat schriftelijk bij ons kenbaar te maken.

Beroepsgeheim
Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat nooit zonder uw toestemming aan anderen informatie over u gegeven wordt. Als het gaat om rapportage naar huisarts of bedrijfsarts of om een doorverwijzing naar een andere behandelaar, wordt deze informatie alleen gegeven als u eerst daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt altijd inzage in deze informatie krijgen voordat het wordt verzonden.

Klachtenprocedure
Bij eventuele klachten over de behandeling probeer ik eerst met u in een gezamenlijk gesprek tot een oplossing te komen. In het geval dat dit niet tot uw tevredenheid kan worden afgerond, kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging ( N.I.P.) waar ik lid van ben.

Kosten basiszorg

Prestaties

De kosten van de psychologische behandeling van volwassenen in de Generalistische basis GGZ worden vergoed door uw zorgverzekering vanuit het basispakket. Wel geldt hiervoor het eigen risico van uw zorgverzekering.

Dit hangt af van wat u met uw verzekering hebt afgesproken. Voor de meeste verzekerden is dit € 385,- wat u zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het eigen risico wordt door jouw zorgverzekeraar met u verrekend.

Raadpleeg voor de start van uw behandeling uw zorgverzekeraar en controleer uw verzekeringsvoorwaarden

Waar zijn de tarieven op gebaseerd?

Alle tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn gebaseerd op kostprijsberekeningen. Deze omvatten niet alleen salariskosten, maar alle directe en indirecte kosten die uit het tarief moeten worden gedekt, dus ook huisvestingskosten, kantoorkosten, gederfd rendement op kapitaal, et cetera.

Voor de producten  is uitgegaan van een personeelsinzet zoals geformuleerd in het HHM-rapport. Daarbij gaat de NZa ervan uit dat een deel van de verrichtingen wordt uitgevoerd door een medebehandelaar op hbp- of wo-niveau.

Bij de berekening van de salariskosten is de NZa uitgegaan van een ‘disciplinemix’. Als basis dient het niveau gz-psycholoog.

Maximum tarieven

Voor gb-ggz-producten gelden maximale tarieven die zijn vastgesteld door NZa. Dit zijn de tarieven die de behandelaar maximaal aan de patiënt in rekening mag brengen. Dit geldt dus zowel voor verzekerde als voor onverzekerde zorg. Het geldt ook voor zorg die vergoed wordt door een externe partij, bijvoorbeeld de werkgever.

Voor de Basis GGZ heeft de NZa voor 2024 de volgende maximumtarieven vastgesteld:

Prestatie Tarief 2024
Diagnostiek 45 minuten € 159,70
Behandeling 45 minuten € 135,89
Diagnostiek  60 minuten € 183,44
Behandeling 60 minuten € 161,46
No show € 75,00

Overige Zorg Producten (OZP) en zelfbetalers
Het tarief voor overig (zorg)product is voor niet-verzekerde zorg €110,- per gesprek. Het tarief voor zelfbetalers is €110,- euro per gesprek. Relatiegesprekken (2 personen) vallen onder niet-verzekerde zorg. Het tarief daarvoor per gesprek is €125,-. No-show is €75,-.

Er is de mogelijkheid van een verhoogd maximumtarief dat 10% hoger is dan het gewone maximumtarief. Dit tarief mag alleen gebruikt worden als hierover vooraf door zorgverzekeraar en zorgaanbieder afspraken zijn gemaakt.

Zorgverzekeraars keren in de regel een percentage van het NZa maximum tarief uit, afhankelijk van het soort contract dat de zorgverzekeraar heeft afgesloten met de zorgaanbieder. Zie hiervoor ook informatie over contracten met zorgverzekeraars.

Voor onderlinge dienstverlening, zoals consultatie, geldt een vrij tarief. De kosten maken deel uit van het totale tarief. Zij moeten dus door de regiebehandelaar worden vergoed aan de geconsulteerde specialist.

Contact

drs. H(ans) Reijnierse

Tel: +31(0)624327384
Mail: psychologiepraktijk.reijnierse@gmail.com

Psychologiepraktijk Reijnierse

Veersesingel 120
4332 TD  Middelburg

Postadres

C.W. Sturmstraat 11
4333ME  Middelburg

BIG registratienummer 99050894825
AGB code 94-007463
AGB code praktijk 94-56602
KvK nr. 64871487